امروز دوشنبه 27 آذر 1396

فایل های صوتی

CDصوتی کلیه برنامه ها
CDصوتی کلیه برنامه ها تعداد: 24حلقهCD -تعدادبرنامه : 1420 برنامه تامرداد 94
36,000 تومان
صوتی استاد دهنوی
صوتی استاد دهنوی تعداد: 4 حلقه CD، تعداد برنامه: تمام مباحث
6,000 تومان
سی دی صوتی برزخ(احمدی میانجی)
سی دی صوتی برزخ(احمدی میانجی) تعداد 1 حلقه cd صوتی مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی معرفی شده توسط استادحسینی قمی
2,000 تومان
صوتی استاد عالی
صوتی استاد عالی تعداد: 3حلقه CD، تعداد برنامه: 120برنامه
4,500 تومان
صوتی استاد رفیعی
صوتی استاد رفیعی تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 121 برنامه
3,000 تومان
صوتی استاد نقویان
صوتی استاد نقویان تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 80 برنامه
3,000 تومان
صوتی استاد فرحزاد
صوتی استاد فرحزاد تعداد: 3حلقه CD، تعداد برنامه: 150برنامه
4,500 تومان
صوتی استاد فرحزاد پیرامون وسواس
صوتی استاد فرحزاد پیرامون وسواس تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 6 برنامه مباحث استاد فرحزاد پیرامون وسواس در برنامه سمت خدا
2,000 تومان
صوتی استاد قرائتی، کاشانی
صوتی استاد قرائتی، کاشانی تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 80 + 70 برنامه
3,000 تومان
صوتی استاد پناهیان
صوتی استاد پناهیان تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 45 برنامه
2,000 تومان
صوتی استاد حسینی
صوتی استاد حسینی تعداد: 3 حلقه CD، تعداد برنامه:132 برنامه
4,500 تومان
صوتی استاد مرحوم مهندسی
صوتی استاد مرحوم مهندسی تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 49 برنامه
2,000 تومان