فایل های صوتی

CDصوتی کلیه برنامه ها
36,000 تومان

تعداد: 24حلقهCD -تعدادبرنامه : 1420 برنامه تامرداد 94

صوتی استاد دهنوی
6,000 تومان

تعداد: 4 حلقه CD، تعداد برنامه: تمام مباحث

سی دی صوتی برزخ(احمدی میانجی)
2,000 تومان

تعداد 1 حلقه cd صوتی مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی معرفی شده توسط استادحسینی قمی

صوتی استاد عالی
9,000 تومان

تعداد: 3حلقه CD، تعداد برنامه: 120برنامه

صوتی استاد رفیعی
3,000 تومان

تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 121 برنامه

صوتی استاد نقویان
3,000 تومان

تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 80 برنامه

صوتی استاد فرحزاد
4,500 تومان

تعداد: 3حلقه CD، تعداد برنامه: 150برنامه

صوتی استاد فرحزاد پیرامون وسواس
2,000 تومان

تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 6 برنامه مباحث استاد فرحزاد پیرامون وسواس در برنامه سمت خدا

صوتی استاد قرائتی، کاشانی
3,000 تومان

تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 80 + 70 برنامه

صوتی استاد پناهیان
2,000 تومان

تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 45 برنامه

صوتی استاد حسینی
4,500 تومان

تعداد: 3 حلقه CD، تعداد برنامه:132 برنامه

صوتی استاد مرحوم مهندسی
2,000 تومان

تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 49 برنامه