فایل های صوتی

صوتی استاد نظری منفرد
6,000 تومان

تعداد حلقه 2

صوتی استاد لقمانی
6,000 تومان

تعداد حلقه 2

CDصوتی کلیه برنامه ها
88,000 تومان

تعداد: 44حلقهCD -تعدادبرنامه : 1420 برنامه تاپایان سال 96

صوتی استاد دهنوی
12,000 تومان

تعداد: 4 حلقه CD، تعداد برنامه: تمام مباحث

سی دی صوتی برزخ(احمدی میانجی)
3,000 تومان

تعداد 1 حلقه cd صوتی مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی معرفی شده توسط استادحسینی قمی

صوتی استاد عالی
9,000 تومان

تعداد: 3حلقه CD، تعداد برنامه: 120برنامه

صوتی استاد رفیعی
18,000 تومان

تعداد: 6حلقه CD، تعداد برنامه: 121 برنامه

صوتی استاد نقویان
6,000 تومان

تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 80 برنامه

صوتی استاد فرحزاد
18,000 تومان

تعداد: 6حلقه CD، تعداد برنامه: 150برنامه

صوتی استاد فرحزاد پیرامون وسواس
3,000 تومان

تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 6 برنامه مباحث استاد فرحزاد پیرامون وسواس در برنامه سمت خدا

صوتی استاد قرائتی، کاشانی
3,000 تومان

تعداد: 2 حلقه CD، تعداد برنامه: 80 + 70 برنامه

صوتی استاد پناهیان
3,000 تومان

تعداد: 1 حلقه CD، تعداد برنامه: 45 برنامه