شرح کاملی بر حدیث عنوان بصری که دستورالعمل اخلاقی امام صادق علیه السلام به عنوان بصری در مسیر سیر و سلوک است.