«خانواده در قرآن» برای تبیین ابعاد مختلف خانواده از دیدگاه خانواده، مسئله مهریه، اختلافات خانوادگی، ازدواج موقت، مشکل بیوگی، را مورد مطالعه بررسی قرار می دهد. و الگوی یک خانواده اسلامی را به خانواده های مسلمان ارائه می دهد.