انسان از قدیم ترین اعصار تا به امروز مبتلا به آراء و افکار خرافی بوده است. از پیروان انبیاء گرفته تا دیگران؛ از ملت های با فرهنگ و پیشرفته تا ملت های عقب افتاده، تفاوت در نوع خرافات است که هر ملتی به نوعی گرفتار آن است. انبیاء الهی و معصومان و دانشمندان بزرگ پیوسته برای محو آثار خرافات مبارزه کرده اند تا مردم را آگاه کنند ولی این دردی است که طبیب را خسته کرده، زیرا زمینه های بسیاری برای خرافه گرایی در زندگی بشر وجود دارد.
کتاب خرافه ها و واقعیت ها گامی کوتاه در جهت شناسایی زمینه ها و عوامل خرافات و راههای مقابله با آن و بسیاری از موضوعات دیگر می باشد.