این کتاب حاوی مهمترین رهنمودهای قرآن و احادیث اسلامی در زمینه آموزش و پرورش کودک می باشد