«آیین زندگی» آداب و رسوم زندگی، احادیث اخلاقی را بیان می کند.