این کتاب مجموعه ای از نامه ها و پاره خاطره های یک پدر و دختر است که پیرامون مسائل مختلف زندگی به رشته تحریر در آمده است و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات مختلف زندگی در این کتاب ارائه شده است.