این کتاب6 فصل نگاشته شده که به این شرح است:امامت عامه در احادیث،امامت وولایت امیرمومنان در احادیث،امامت و ولایت اهل بیت در احادیث،مرجعیت دینی اهلبیت در احادیث،فضایل اهل بیت در احادیث، بررسی روایات معارض