این مجموعه به توضیح و تفسیر پیرامون خطبه متقین می پردازد که در 110 بخش به تفصیل اجزای مختلف این خطبه ی ارزشمند را شرح داده است.