زن درآینه جمال و جلال

90,000 تومان

ناشر: بوستان کتاب شابک: 2-01-5984-964-978 نویسنده: آیت الله جوادی آملیاین کتاب به شأن و مقام و منزلت زن با تکیه بر آیات و اخبار و احادیث پرداخته است و می کوشد تا با نگاهی اسلامی و انسانی به زن هویت اصلی و مقام زن را به خواننده بشناساند.