«صمیمانه با عروس و داماد» دانستنی هایی است برای عروس و دامادهای جوان، در زمینه ی مهارت های همسرداری، بایستگی ها، وظایف زن و مرد و… برای تحکیم پیوند زناشویی