رساله ی حقوق امام سجاد (ع) دراین کتاب مفصلا شرح و تفسیر است.