در این کتاب راه کارهای عملی در مان وسواس بصورت مفصل بیان شده است. و دیدگاه های فقهی و استفتائات، در این باره نیز بیان گردیده است.