پیوندهای نماز

14,000 تومان

ناشز:مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن شابک:9-27-5421-600-978 نویسنده: محسن قرائتیاین کتاب در 135 عنوان پیوندهای مختلف نماز با ابعادگوناگون زندگی بشر را ذکر می نماید. پیوند نماز با تاریخ، پیوند نماز با قلب، پیوند نماز با رنگها، پیوند نماز با همسر، پیوند نماز با حقوق والدین و پیوند نماز با تسلیم از جمله موارد ذکر شده در این کتاب می باشد.