این کتاب به راه های علمی وعملی غلبه بر نفس و شیطان می پردازد و مارا در کمین گاه های حساس و گلوگاه های خطر راهنمایی می کند

راهیان کوی دوست، تا دل از اغیار بر نکنند و شست و شویی نکنند و غبار از دل نروبند، به جانان ره نیابند و چنین سلوکی مستلزم دشمن شناسی است.
نویسنده محترم، کوشیده جنبه های تربیتی، به ویژه هشدارهای قرآن و اهل بیت را طرح کند و در این راه از تمثیل، شعر و داستان بهره جسته است.
این کتاب می تواند قدمی باشد برای آگاهی از دشمن دیرین آدمیان، شیطان، و توانایی های آن برای کارزار با او.
مطالب این کتاب در دو بخش طراحی شده است. عنوان بخش اول شناخت دشمن است.

«کارنامه زندگی ابلیس در یک نگاه»، «توان و گستره فعالیت دشمن»، «هدف های دشمن»، «سیاست های اصولی دشمن»، «مهارت ها، تجهیزات و نیروهای دشمن»، «کمین گاه های حساس و گلوگاه های خطر» و «در اسارت دشمن» هفت فصل بخش اول را تشکیل می دهد.

کارزار با دشمن نام بخش دوم است که در سه فصل «سرمایه ها و توانایی های ما»، «سیاست های اصولی در مبازره با دشمن» و «شیوه ها و راهکارهای مبارزه» تدوین شده است.

کتاب «مصاف بی پایان با شیطان» به راه های علمی و عملی غلبه بر نفس و شیطان می پردازد و ما را در کمین گاه های حساس و گلوگاه های خطر راهنمایی می کند و می تواند قدمی باشد برای آگاهی از دشمن دیرین آدمیان، شیطان، و توانایی های آن برای کارزار با او.