در این کتاب راهکارهای عملی برای تربیت نسل منتظر و مهدی یاور تبیین شده است