این کتاب در پنج بخش به رشته تحریر در آمده است که با قلمی شیوا فرازهای مختلف زیارت جامعه کبیره را شرح داده است.