این کتاب با قلمی روان به تضادهای عقیدتی در وهابیت می پردازد.