البکاءللحسین

80,000 تومان

نویسنده:آیت الله سید محمد حسن میرجهانی طباطبایی معرفی شده توسط استاد فرحزاداین کتاب درباره ثواب گریستن و عزاداری بر حضرت سید الشهدا (ع) و وظایف تعزیه داری است که در هر باب به موضوع خاصی توجه شده است که عبارت اند از:
باب نخست در ثواب گریستن و گریاندن در مصیبت های حضرت امام حسین (ع)، 
باب دوم در خواص و فوائد گریه بر حسین، 
باب سوم در بیان بعضی از امور مهمه در موضوع گریه،
 باب چهارم گریه انبیا بر آن حضرت و خبر دادن ایشان از شهادت حضرت، 
باب پنجم در گریه آسمان ها و زمین و اهل آن ها بر حسین،
 باب ششم در خون باریدن و گریستن آسمان و زمین بر حسین، باب هفتم در احادیث وارده در گریستن و حزن اهل آسمان،
 باب هشتم در بیان نوح سرایی مومنان جن بر حسین، 
باب نهم در حزن حیوانات در ماتم مسکینان، 
باب دهم در تأثر و گریه طیور برای آن حضرت،
 باب یازدهم در تألم و تأثر و گریه جمادات بر مصیبت آن حضرت، باب دوازدهم در بیان گریه صاحبان ادیان و کفار بر آن جناب،
 باب سیزدهم راجع به انتقادات وارده بر کیفیات عزاداری بر حسین، 
باب چهاردهم در ابتدا شروع به عزاداری بر آن حضرت هنگام مراجعت از شام به مدینه،
 باب پانزدهم در بیان این که برقراری دین روی پایه دوستی دشمنی است، 
باب شانزدهم در بیان نکاتی بسیار جالب توجه،
 باب هفدهم در بیان وظایف عزاداران و باب آخر در مراثی و زبان حال مؤلف است.
این کتاب در 536 صفحه و در قطع وزیری با جلد سخت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است