مجموعه ای از تمثیل های زیبای اخلاقی در ظاهری زیبا و متفاوت