این کتاب مجموعه ای از مباحث دکتر رفیعی در برنامه ی سمت خدا می باشد.