کتابچه ی مذکور در 64 صفحه و حدود 60 موضوع بصورت تقویم منتشر شده که پیرامون هر مناسبت حدود 1 صفحه توضیح داده شده است.