سیری در آفاق

70,000 تومان

شرح حال مرحوم آیت الله بهاالدینی(ره) معرفی شده توسط استادفرحزاداین کتاب در 7 گفتار به تفصیل به شرح حال مرحوم آیت الله بهاالدینی می پردازد

دوران زندگی ، ابعاد شخصیت ، دیدگاهها، شخصیتهای علمی وحوزوی،گفتگوها،کرامات،موقعیت علمی و آثار عناوین این سرفصل هاست.کتاب مذکور در قطع وزیری و420صفحه به رشته تحریر در آمده است.