مثل خوشه های انگور

35,000 تومان

این اثر درس هایی اخلاقی از قرآن است و پدید آمده از مواجهه و خوانش سخن خداوند؛ خوانشی که از تعهدات تفسیری، خود را با مخاطب مشتاق و جستجوگر پیام قرآن همراه می بیند و می کوشد تجربه فهم آیه را با تمثیل و تشبیه، آشنا و مانوس مخاطب گرداند.دانه های گندم را اگر بکاری خوشه های گندم برمی داری و هسته های انگور را اگر بکاری خوشه های انگور را و این یعنی کاشت و برداشت در مزرعه گاه شبیه به هم و گاهی هم شبیه نیست و دنیا مزرعه است.

مثل خوشه های انگور درس هایی اخلاقی از قزآن است و پدید آمده از مواجهه و خوانش سخن خداوند حوانشی که بیش از تعهدات تفسیری خود را با مخاطب مشتاق و جستجوگر پیام قرآن همراه میبیند و می کوشد تجربه ی فهم آیه را با تمثیل و تشبیه آشنا و مانوس و مخاطب گرداند.