مثل حبه های قند

35,000 تومان

مثل حبه های قند مجموعه ای از تذکرات و مضامین اخلاقی استکتاب مثل حبه های قند نیز که مجموعه ای از تذکرات و مضامین اخلاقی است ادامه کلمات حجت السلام محمد رضا رنجبر، پس از «مثل شاخه های گیلاس» محسوب می شود و در صحبت قرآن است و پدید آمده از مواجهه و خوانش سخن خداوند که بیش از تعهدات تفسیری، خود را با مخاطب مشتاق و جستجو گر پیام قرآن همراه می بیند و می کوشد تجربه فهم آیه را با زبان تمثیل و تشبیه و استفاده از روزمره زندگی، به مخاطب بازگو کند. به بیان دیگر، خوانش قرآن در مثل حبه های قند همراه شدن در تجربه تصویری آیات قرآن کریم است که به لطف تمثیل و تشبیه های مولف آسان گشته است. انس آدمی بیشتر با محسوسات است و حقایق پیچیدة عقلی از دسترس او نسبتاً به دور می باشد. مثالها می توانند حقایق عقل را در آستانة حس قرار دهند. همانطور که قرآن کریم وقتی می خواهد زشتی غیبت را به تجسم درآورد به گونه ای که شنونده چهره کریه آن را به طور ملموس دریابد، چنین می فرماید: «وَلایَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضاً أیُحِبُّ أحَدُکُمْ أنْ یَأکُلَ لَحْمَ أخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُموهُ» «بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ [نه چنین است، بلکه] آن را بد می­دارید.»
به راحتی می توان ادعا کرد که جذابیت سخنان استاد رنجبر و تأثیرگذاری تربیتی آن بزرگوار بر همگان روشن است. یکی از مهمترین رموز موفقیت استاد، استفاده به موقع و مؤثر از تمثیلات است، به گونه ای که شاید هیچ سخنرانی را از ایشان سراغ نداشته باشیم که حداقل چند تشبیه زیبا در آن بکار نرفته باشد.
و باز از منظری دیگر مثل حبه های قند چنان که با آیات قرآن همراه می شود،از گنجینه شعر حافظ و مولوی و سعدی نیز فراوان خوشه می چیند و پیشکش مخاطب می کند.