عطش

125,000 تومان

ناشر:شمس الشموس شابک:9-5-95801-964-978 ناگفته هایی از سیر توحیدی \"کامل عظیم\" حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطباییکتاب عطش که شامل چهار بخش و هر بخش آن شامل فصلهای مختلف می باشد, که در بخش اول که شامل 11 فصل
1. زندگی نامه
2. فتح باب
3. سیره معنوی
4. سیره عرفانی
5. سیره تربیتی
6. اخلاق خانوادگی
7. اخلاق عارفانه
8. صلح کل
9. ولایت
10. رحلت
11. برای پایان
و بخش دوم  که شامل 5 فصل
1. سر دلبران در حدیث
2.توصیه ها
3. نامه ها
4. اشعار
5. دیدگاه ها
بخش سوم به یاد استاد سید محمد حسن قاضی فرزند حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبایی و تمام خوبی هایش 
 و بخش چهارم مصاحبه بااستاد سید محمد حسن قاضی و ...  می باشد.