سیره تربیتی پیامبران ،دفتر سوم ،حضرت نوح علیه السلام کتابی است که استاد محمد رضا عابدینی مباحث خود در برنامه ی سمت خدا را به رشته ی تحریر در آورده است. این کتاب در 14 فصل تدوین شده است که عناوین آن به این شرح می باشد:
عصرنوح 
ویژگی های نوح
دوران دعوت نوح
ویژگی های دعوت نوح
زندگی در گستره ی تاریخ
قوم نوح
خالص سازی در قوم نوح
ساختن کشتی و رفتار نوح
سرانجام قوم نوح
آغاز طوفان
حرکت کشتی
جاماندگان از کشتی
پایان عذاب
داستان نوح در آیات قرآن