جلد اول تفسیر بسم الله و سوره کافرون
جلد دوم تفسیر سوره های عصر،تکاثر و همزه
جلد سوم تفسیر سوره های فیل، ایلاف، انسان، کوثر و فجر
جلد چهارم تفسیر سوره های ضحی و انشراح
جلد پنجم تفسیر سوره های ناس مسد و نصر