انسان به گونه ای آفریده شده که با تعلیم و تربیت، استعدادهای خود را بروز می دهد و مسیر کمال و هدایت را می پیماید.
از همین روست که پیامبران الهی برانگیخته شدند تا مکارم اخلاق را بیاموزانند و انسان را با تعلیم و تربیت از تاریکی به سوی نور، هدایت کنند و گنج های درونی اش را استخراج نمایند. پیشوایان معصوم نیز همگی در همین خط سیر، وظیفه مهم آموزش و پرورش را بر عهده گرفتند.
اینک رهنمودهای تربیتی قرآن و احادیث که دست به دست به ما رسیده مجموعه نفیسی است که عمل به آنها باعث سعادت و بهروزی ماست.

اثر حاضر با غور و کاوش در این میراث عظیم، مبانیِ تعلیم و تربیت را از دیدگاه قرآن در شش فصل بررسی کرده است:
شناخت انسان، روش های رفتاری و اصول کاربردی، محتوای تعلیم و تربیت، اهداف تعلیم و تربیت، میوه تربیت.

این کتاب در 600 صفحه، قطع وزیری و حلد سخت تقدیم علاقه‌مندان گردیده است.