تربیت اثربخش، تربیتی است که از خانه شروع میشود و سپس در مدرسه و محیط اجتماع، تداوم مییابد. اگر پدر و مادر و معلم رفتار صحیحی داشته باشند بیتردید بر فرزند، تأثیر مستقیم دارد و او را برای آینده بهتر و شکوفاتر آماده می کنند. برای رسیدن به این هدف باید رفتار والدین، سنجیده باشد، بر اوقات فراغت و بازیهای فرزند توجه کنند، نوع تغذیه و زمان و شیوه خوابیدن او را در نظر بگیرند و به دوستان و همبازی های او حساس باشند.

اثر حاضر با توجه به اهمیت تربیت، عوامل فوق را که در این موضوع مهم اثربخشاند بر اساس منابع معتبر تربیتی و روانشناسی، کاویده است.
این اثر در 192 صفحه، قطع رقعی و جلد شومیز تقدیم علاقه مندان گردیده است.