شهابی در شب

45,000 تومان

شهابی در شب نویسنده : مرحوم محمد سلطان الواعظین معرفی شده توسط استاد رفیعیدکتر ضیاء توحیدی در کتاب شهابی در شب چکیده ای از مناظرات سلطان واعظین شیرازی  که در کتاب شبهای پیشاور به طور کامل به آن پرداخته شده است را مطرح نموده اند.