الفوائد الرضویه (سرگذشت عالمان شیعه)، یکی از آثار ماندگار محدث نامی مرحوم حاج شیخ عباس قمی (1294 - 1359 ه . ق) است که در شرح حال عالمان شیعی به ترتیب حروف الفبا نگاشته شده است.
این کتاب، قبلاً بارها به طبع رسیده است، اما چاپ کنونی آن از سوی مؤسسه بوستان کتاب و به همت محقق ارجمند جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای ناصر باقری بیدهندی با تحقیق و ویرایش فنی، استخراج منابع، آیات، روایات، اقوال، فهرست های لازم، اعراب گذاری، رسم الخط روز و حروف چینی و صفحه بندی جدید، مزایای گوناگونی به آن داده است.