این گونه باشیم- جلد دوم- نوشتاری پیرامون سبک زندگی اسلامی

75,000 تومان

این گونه باشیم- جلد دوم- نوشتاری پیرامون سبک زندگی اسلامی نویسنده: استاد سید جواد بهشتی معرفی شده توسط استاد بهشتیهر آیینی «سبک زندگی» ویژه خود را دارد و پیروان هر دین بر پایه آموزه هایش، راه و رسم زندگی خود را سامان می دهد.

روشن است که سبک زندگی مسلمانان باید با سبک زندگی مسیحیان و یهودیان و دیگر مسلک ها و تفکرات اعتقادی، متفاوت باشد.

مسلمانان پیرو دینی هستند که کامل ترین دین الهی است؛ پس سبک زندگی برگرفته از اسلام می تواند متکامل ترین زندگی را برای آنان به ارمغان بیاورد.

کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه «این گونه باشیم» می باشد که به موضوع سبک زندگی اسلامی می پردازد. در این جلد به بایدهای مناسبات «اجتماعی» فرد مسلمان با دیگران در جامعه ای که زیست می کند پرداخته می شود تا آشکار شود که اسلام از او چه انتظاری دارد.در هر فصل این کتاب به یکی از گروه های اجتماعی می پردازد و درباره مناسبات با آن گروه مطالبی بیان می شود؛ گروه هایی همچون خویشاوندان، همسایگان، میهمانان، کودکان؛ بیماران و جوانان.

این اثر در تاریخ1400/11/09 در برنامه سمت خدا، توسط استاد بهشتی معرفی گردیده است.