کیمیای وصل (معارف زیارت عاشورا)

120,000 تومان

کیمیای وصل ( جلد اول ) سیری در معارف زیارت عاشورا بر اساس نسخه آیت الله سید علی آقا قاضی نویسنده: جعفرصالحاننسخه ای که به آن اشاره شد و کتاب بر اساس آن سامان پیدا کرده است، یک نسخه از متن زیارت عاشورا است که حضرت آیت الله قاضی بر اساس آن زیارت عاشورا را قرائت می کرده است و این نسخه توسط سلسله شاگردان ایشان یعنی آیت الله طباطبایی، آیت الله پهلوانی و آیت الله جعفری تهرانی به مولف کتاب رسیده است.