این کتاب متن های پیاده شده سخنرانی های استاد رفیعی پیرامون مسائل خانه و خانواده می باشد.