این کتاب در چهار بخش تالیف شده است که شخصیت و فضائل امام حسین (ع)، بنی هاشم و بنی امیه، علل قیام امام حسین، نتایج و فواید قیام امام حسین (ع) به تفصیل نگاشته شده است.