«بهشت خانواده» راهنمای مسائل ازدواج و زناشویی است مقررات سعادت بخش اسلام را بیان می کند، مطالعه ی این کتاب را به دختر و پسری که می خواهند ازدواج کند و زندگی آنها قرین سعادت باشد توصیه می کنیم.