«صلاةالخاشعین» کیفیت یک نماز برتر و حضور قلب در نماز و اثرات آن را بیان می کند