این کتاب، در 3 بخش و 20 فصل نگاشته شده که اجزای مختلف حکومت جهانی حضرت مهدی (ع) را به تفصیل بیان می کند. در بخش اول دورنمایی از جهان پیش از ظهور در بخش دوم چگونگی انقلاب جهانی امام مهدی و در بخش سوم حکومت ان حضرت و اوضاع زمانه و وضعیت علم و دانش و فرهنگ بررسی می شود