این کتاب به بحث صبر و شکیبایی و مهربانی می پردازد
بخش هایی از این کتاب:
جذب و دفع
انسان های بزرگ می توانند با همه حزب و کروهی بنشینند. با دشمن خود هم میتوانند راحت بنشینند . خدا مرحوم آقای بهاءالدینی را رحمت کند ! یک موقع ایشان برای تبلیغ به نراق می رفتند . کسانی که تبلیغ می روند و کوچک هستند ، با همین چهار نفر مسجدی صف اول و خشکه مقدس ها می توانند مصاحبت کنند . ولی کسانی که سینه دارند ، با داش های مح با لات های محل ، فراری ها با بد ها گنهکارها با همه نوع افرا دمی نشینند.
اولا معلوم نیست ما بهتر از ایشان باشیم. شاید یک چیر هایی در درون این ها باشد که از ما خیلی بهتر باشند و گنج هایی نهفته داشته باشند . مرحوم آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: یک نفر از خوانین نراق شراب می خورد اما به ما علاقه پیدا کرد .
پیشوایان ما فرموده اند : کسی که به شما علاقه پیدا می کند او را طرد نکنید . لابد یک خیری در او هست مه به شما علاقه و میل پیدا کرده است. از آن طرف هم می فرمایند: کسی که به شما علاقه ندارد شما خیلی اصرار نکنید که به او پیوند بزنید.