سلسله مباحث برنامه سمت خدا که به صورت مکتوب در آمده است.