این کتاب مجموعه ای از مباحث استاد رفیعی در برنامه ی سمت خدا می باشد.