این کتاب مجموعه ای از مباحث استاد حسینی قمی می باشد که پیرامون شرح نهج البلاغه در برنامه ی سمت خدا ایراد شده است