در مجموعه ای که پیش رو دارید زندگانی امام علی (ع) به چهار دوره تقسیم شده‌است و آنچه در این کتاب مورد نظر است دوران سوم زندگانی امام علی (ع) یعنی 25سالی است که ایشان در دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان گذراندند . در این کتاب سعی شد موضع و نحوه مواجه امام(ع) در برابر این سه خلیفه بطور کامل تشریح و تبیین شود، کتاب مذکور با توجه به منابع مختلف و در قالب 3بخش تدوین شده‌است . ق 5